Меню
Количка

Гаранционни условия

Гаранционни условия

Настоящите гаранционни условия се отнасят за дефекти, възникнали в следствие процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период и не ограничава по никакъв начин действащите закони и други задължителни разпоредби в Република България.

Фирма “Кофибейз България” ООД се задължава за своя сметка да отстрани всички производствени дефекти на продадените от нея продукти, проявени по време на гаранционния им срок.

Гаранционният срок за закупените кафе-машини за домашна употреба е 12 месеца и започва да тече от датата на продажба, посочена в Приемо-предавателния протокол или касовата бележка. В случай, че машина за домашна употреба е закупена на името на юридическо лице и се ползва за търговски цели – гаранцията на машината е 3 месеца.

Ремонт по време на гаранционния срок се извършва само след представяне на копие на Приемо-предавателния протокол или фактурата и изделието е окомплектовано и почистено.

Гаранционният срок не тече по време на престой на продукта в сервиза за ремонт.

По време на престоя на продукта в сервиза, същият не е длъжен да осигурява оборотно друго изделие.

Сервизът не носи отговорност за пропуснати ползи в следствие престоя на продукта в сервиза за ремонт.

Срокът за извършване на ремонта зависи от сложността му и доставката на резервни части, като максималният срок е един месец, а минималният - не по-малък от 24 часа от датата на приемане за ремонт. Всички ремонти се извършват в оторизиран от доставчика сервиз.

В случай, че изделието не може да бъде отремонтирано, то се заменя с ново от същият вид. Ако изделието е спряно от производство или не е налично в момента, се предлага подобно изделие за замяна или по-добро (нов модел) с доплащане. За да се извърши замяна на продукта е необходимо в сервиза да се върне пълния комплект. Гаранционният срок на новия продукт е с гаранционния срок на подменения.

Транспортните разходи до и от сервиза са за сметка на клиента.

ПРИ УСТАНОВЯВЯНЕ ЧЕ ПРОДУКТА РАБОТИ НОРМАЛНО, КЛИЕНТЪТ ДЪЛЖИ ТАКСА ЗА ДИАГНОСТИКА.

След приключване на ремонта клиента се уведомява чрез e-mail или телефонно обаждане.

Сервизът не носи отговорност и не съхранява продукти, непотърсени в срок от 30 дни след уведомлението.

 

Рекламации

За рекламации се приемат продукти в оригинална кутия и пълна комплектация, с описание на дефекта и условията на експлоатация.

Рекламации се приемат с представено копие от документа за покупката на продукта, фактура или Приемо-предавателен протокол.

Повреди по време на транспортиране, неправилно съхранение или инсталация, неправилна експлоатация или колебания в ел. мрежа (токови удари), природни бедствия, механични удари или дефекти на продукти, с изтекъл гаранционен срок, се отстраняват за сметка на клиента след неговото предварително съгласие.

 

Инсталиране

Преди употреба на продукта да се прочете внимателно упътването от производителя за инсталиране, транспорт и съхранение.

При транспортиране, продукта трябва да престои в помещението, в което ще бъде инсталиран, не по-малко от 2 часа за темпериране.

 

Отказ от гаранционно обслужване

Клиентът може да загуби правата си на гаранционно обслужване в следните случаи:

  • При опит за ремонт от неоторизирнани лица;
  • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер;
  • Когато не са спазени изискванията за транспорт, съхранение, инсталация и експлоатация на закупеният продукт;
  • Увреден общ външен вид, счупена или наранена пластмаса, механични повреди;
  • Повреди вследствие на природни бедствия, механични и токови удари, високоволтови електрически разряди в околната среда (светкавици), вибрации и други, които не биха се проявили при нормална работа на продукта;
  • Неизправност или големи колебания в електрическата или комуникационната мрежа;
  • При използване на неподходящи или нестандартни източници на напрежение;
  • Проникнали насекоми в изделието;
  • При поправки или изменения върху фактурата.

В тези случаи продуктът се ремонтира за сметка на клиента с неговото предварително съгласие.

 

ВНИМАНИЕ: Повредата на продукта в гаранционния срок не е основание за подмяна с нов!

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие. Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.Политика за Поверителност